Projekt sociální služby   DEVĚT PAPOUŠKŮ

Cílová skupina : senioři, osamělí lidé, nemocní a oslabení, slepci

Náplň služby :

  • čtení nahlas z knihy podle zájmů klienta v jeho domácím prostředí

  • rozhovor o čteném tématu

  • duchovní povzbuzení

  • modlitba 

  • Projekt se bezprostředně dotýká závažného tématu osamění jednotlivců ve společnosti a jejich postupného propadu osobnosti, pokud je člověk nějakým způsobem omezený ve vlastní fyzické aktivitě, nebo duševní síle a nemůže sám vyhledávat sociální kontakty a nadále podporovat svůj intelekt a duševní pocit pohody a radosti ze života. Setkávání s dobrovolníkem a poslech lidského hlasu napomáhá k uvolnění z psychického i fyzického stavu úzkosti a rozvíjení tématu společnými sdílenými myšlenkami obrátí klienta k pozitivním pohledům na další život. Pro zájemce o duchovní rozvoj chceme nabídnout i meditativní křesťanskou modlitbu růžence.

Spolupráce : se školami a firmami formou dobrovolné služby. Projekt počítá se zapojením mladých lidí (zejména studenti středních a vysokých škol), kteří by docházeli do domácnosti cílové skupiny.

Dojde tak k bezprostřední zkušenosti mladých lidí se stářím a nemohoucností, osamělostí a také s moudrostí a celoživotními zkušenostmi klientů, kterým přijdou číst knihu.

Vyhledávání dobrovolníků

Pomocí inzerátů na školách, inzerátu uveřejněné na stránkách Duhové hvězdy, osobní kontakty, předpokládáme rovněž oslovit organizaci Hestia,

Vyhledávání klientů :

Formou spolupráce s domovy seniorů, s nemocnicemi, úřady sociálních služeb a neziskovými organizacemi. V současné době máme kontakty již s domovem Sue Ryder a se sdružením Život 90. 

 

Časová osa realizace:

Projekt je plánovaný na území hlavního města Prahy. Projekt proběhne v několika fázích, přičemž předložená osa je vytyčená pro 1 rok.

 

První fáze: náběr dobrovolníků, oslovení cílové skupiny – první inzerce. V první fázi počítáme přibližně s cca 10 – 15 dobrovolníky. Dobrovolníci budou proškoleni – školení 2 x 4h v odpoledních hodinách.

Časové rozmezí: 2 měsíce

 

Druhá fáze: pilotní fáze. Každý klient a dobrovolník bude mít svého koordinátora. První návštěvy koordinátorů v domácnostech cílové skupiny, seznámení s pravidly projektu. Vytipování potřeb klienta a nalezení vhodného dobrovolníka. Druhá návštěva v domácnosti klienta společně s koordinátorem a dobrovolníkem, další návštěvy jsou již k režii dobrovolníka a klienta. Pravidelné setkávání koordinátorů s dobrovolníky.

Časové rozmezí: 3 měsíce  Posléze - hodnocení pilotní fáze projektu.

 

Třetí fáze: plný běh projektu, dle možností přijímání více dobrovolníků. Pokračují pravidelné schůzky koordinátorů s dobrovolníky. Průběžné hodnocení potřeb klientů.

Časové rozmezí: neurčeno, dle zájmů klientů

 

Udržitelnost:

Z finančního hlediska je udržitelnost projektu dána především vysokým podílem dobrovolnické práce, snahou o minimalizaci nákladů (využívání knih klienta, využívání služeb veřejné knihovny, elektronicky dostupných knih).

 

Z hlediska povahy projektu se jedná o dlouhodobou pomoc klientům z cílové skupiny, která reaguje na jejich momentální potřeby. Vzhledem k demografické křivce obyvatelstva ČR a stále vyššímu sociálnímu tlaku na cílovou skupinu, očekáváme velký zájem o nabízené služby.

 

Rozpočet a případné spolufinancování projektu:

Použité finanční prostředky budou využity následujícím způsobem:

  • nákup 2 čteček elektronických knih;

  • školení dobrovolníků (pronájem místnosti, drobné občerstvení, příprava materiálů);

  • kancelářský materiál;

 

V současné době jednáme i s několika sponzory o financování projektu.