Andělé a Archandělé

Bůh stvořil lidské bytosti a také anděly, ale velmi se od sebe lišíme. Stvořil muže a ženu
k svému obrazu - dal jim svou podobu, ale to se netýká našeho těla, nýbrž naší duše. (Texty jsou převzaté z knih vzácné mystičky paní Lorny Byrne - Andělé v mých vlasech)

Naše duše je kousek Boha, jiskra jeho božské podstaty, jeho světla, které přebývá v každém z nás bez ohledu na vyznání nebo víru. Všichni Božími dětmi a Bůh si jako každý otec přeje, aby se jeho děti bezpečně navrátily k němu, do nebe.
Když Bůh vysílá malou dušičku, aby byla počata jako lidská bytost, doprovází ji anděl. Je to její anděl strážný, pomocník a ochránce této duše a také její vrátný. Má od Boha úkol přivést duši bezpečně zase zpátky k němu, do nebe.

Anděly Bůh stvořil pro jejich krásu a milost, aby byli jeho posly a pomocníky. Zejména je pověřil úkolem, aby pomáhali lidským dětem k jejich bezpečnému návratu do nebe. Andělé nebyli stvořeni k obrazu Božímu. Nejsou Božími dětmi. My lidé jsme andělům nadřazeni, protože máme duši. Andělé jsou s Bohem spojeni Božím světlem, které běží v podobě niti od Boha ke každému jednotlivému andělovi, bez spojení s Bohem by toto světlo neměli. Andělé hluboce touží stále toto světlo přijímat, a proto slouží Bohu bezpodmínečně, jsou mu zodpovědní. Nemají svobodnou vůli jako my, ale pomáhají vytvářet podmínky, za nichž se můžeme z tohoto jedinečného daru těšit.

Když se modlíme, hovoříme přímo k Bohu, a andělé se modlí současně s námi a dodávají naší modlitbě podporu a sílu. Nikdy se my lidé, nemodlíme sami. Bůh poslouchá modlitby každého muže, ženy i dítěte a nezáleží na tom, jakého jsou vyznání. Na konci každé modlitby jsou přítomni andělé. 

Je to pro mě úžasné uvědomění, že ve mně přebývá částečka Boží neskonalé velikosti. Něco, co mě neskonale přesahuje, co nemohu uchopit svým omezeným lidským chápáním. Vždy, když si to připomínám, připadá mi, že všechny moje těžkosti a starosti, jsou nějaké lehčí a vzdálenější. Jakoby můj pobyt tady na Zemi byl součástí něčeho silného a mimořádného a já se nemusím vůbec bát.

Moje zkušenost s anděly a archanděly

Svého anděla strážného se nemůžete dotknout, ale Vás někdy anděl smí a někdy je jeho dotek cítit. Jednou když jsem byla v noci hodně smutná, prosila jsem anděla strážného, aby mě pohladil a uklidnil. A opravdu jsem vzápětí cítila velmi jemný pocit na hřbetu dlaně, jakoby mě tam někdo hladil peříčkem. Bylo to dojemné a začala jsem se skrze slzy usmívat a děkovala jsem svému andělovi, že mi dal najevo, že nejsem sama.

Když jsem dostala soubor karet Archandělů darem od své přítelkyně, byla jsem velmi dojatá. Protože anděly při své práci vídám, a to většinou v obrysech, nebo jejich část s křídlem, jako obrovské mocné bytosti, někdy třímetrové, někdy i ve velikosti několik pater, měla jsem k nim vždy velikou úctu a cítila jsem bázeň. Vždyť jsou i andělé, kteří neustále hledí na Boží tvář! Jak mocní tedy musí být, když i proroci museli dostat zvláštní dar, mimořádnou schopnost, aby vůbec byli schopni ve fyzickém těle Boha slyšet. Natož vidět.

Dlouho jsem se proto ani neodvažovala krabičku otevřít. Zabalila jsem ji do krásného šátku a několik měsíců se jí ani nedotkla. Mezitím jsem se modlila o dar pomáhat i přes sílu archandělů svým klientům. Pak mi jednou v noci bylo moc těžko a nemohla jsem spát. Vzala jsem tedy obrázky archandělů a rozložila je kolem sebe do kruhu a modlila se k Bohu o pomoc a prosila také archanděly o léčení toho, co mě trápilo. Měla jsem zapálenou svíci a vonnou tyčinku a ležela jsem v klubíčku uprostřed. Pomalu jsem se uklidnila, přestala plakat a rozhodla jsem se, že si odkryji jednu kartu a vyberu prvního pomocníka. Vybrala jsem si tenkrát napoprvé archanděla Metatrona. Poprosila jsem ho tedy o léčení a uvolnila se do relaxace. Bylo to pro mě velmi zvláštní, protože jsem jasně vnitřně věděla, že mě léčí, ale neměla jsem vůbec žádné pocity. Necítila jsem vůbec nic! To totiž vůbec neznám. Vždy něco vidím a jasně cítím z blízkosti neviditelných duchovních bytostí. Ale tentokrát nic, jakési prázdno jako z vesmíru, a přesto jsem měla jasnou informaci, že mi archanděl Metatron pomáhá a dokonce bude pomáhat až do konce mého života. Jeho zásah se ale nedá už vůbec lidskými měřítky obsáhnout. Došlo mi to až potom, co jsem si o něm přečetla informace. Je totiž jeden z těch andělů, kteří hledí na Boží tvář. Tedy až tak v blízkosti Boha, v této neskutečně silné záři a síle. Potvrzením mi pak bylo ještě i to, že na blízkém semináři, který jsem pořádala ve Sv. Janu pod Skalou, jedna z účastnic, paní Alena, namalovala svůj obrázek při arteterapii skoro stejný, jak je energeticky namalován na kartě Metatron. Byla jsem užaslá a pokorná před Božími milostmi. Od té doby používám i tyto naše mocné průvodce, léčitele i ochránce i pro léčení svých klientů.

Pobožnost k svatému archanděli Michaelovi

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.   Kriste, přijmi naše modlitby.   Otče z nebes, Bože,  > smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, … Duchu svatý, Bože, … Přesvatá Trojice, jeden Bože, …   Přesvatá Maria, Královno andělů, > oroduj za nás.

Svatý Michaeli, naplněný Boží moudrostí, oroduj za nás
Svatý Michaeli, ctiteli Věčného Slova, …
Svatý Michaeli, korunovaný ctí a slávou, …
Svatý Michaeli, veliteli nebeských sborů, …
Svatý Michaeli, ctiteli Přesvaté Trojice, …
Svatý Michaeli, ochránce ráje, …
Svatý Michaeli, vůdce izraelského lidu, …
Svatý Michaeli, sílo bojující Církve, …
Svatý Michaeli, cti a radosti oslavené Církve, …
Svatý Michaeli, světlo andělů, …
Svatý Michaeli, zastánce pravověrných, …
Svatý Michaeli, pomocníku křesťanů, …
Svatý Michaeli, naděje v hodině smrti, …
Svatý Michaeli, nejjistější pomoci, …
Svatý Michaeli, pomocníku v nebezpečenstvích, …
Svatý Michaeli, ochránce od věčné smrti, …
Svatý Michaeli, útěcho duším v očistci, neboť tobě je dána moc přijmout duši po smrti,  …
Svatý Michaeli, kníže náš, …
Svatý Michaeli, zastánce náš, …  

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, > vyslyš nás, Pane. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, > odpusť nám, Pane. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, > smiluj se nad námi.  

Svatý Michaeli, kníže Kristovy Církve, pros Pána za nás, abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.  

Modlitba

Pane Ježíši, na přímluvu svatého Michaela, obdaruj nás moudrostí, abychom se naučili získávat zásluhy pro nebeské království a více vyhledávali dobra věčná než pozemská, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky. Amen.

Svatý Michaeli Archanděli, ochránce svaté Církve! My, ač nehodni žádat tvou pomoc, přece jen spoléháme na tvou dobrotu, vždyť ty pomáháš každému, kdo se k tobě s důvěrou utíká. Obracíme se na tebe spolu s našimi anděly strážnými, za účasti všech nebeských sborů, které jsou svědky naší naděje v tebe. Vybíráme si tě za našeho ochránce a zvláště za zastánce. Slibujeme, že jako tví ctitelé budeme šířit tuto pobožnost k tobě. Provázej nás během celého našeho života, abychom nikdy ani skutky ani myšlenkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás ode všech ďábelských pokušení, zvlášť proti svaté víře a čistotě. V hodině naší smrti nám vypros u Pána pokoj a uveď nás do věčné radosti. Amen.

 

 

ARCHANDĚLÉ
jsou ty nejmocnější andělské bytosti se kterými se můžeme setkat

Nebojte se je žádat ani o běžné záležitosti všedního dne

METATRON
 může pohlédnout na Boha