Devět papoušků

Projekt sociální služby

Cílová skupina : senioři, osamělí lidé, nemocní a oslabení, slepci

 

Náplň služby :

 • čtení nahlas z knihy podle zájmů klienta v jeho domácím prostředí

 • rozhovor o čteném tématu

 • duchovní povzbuzení

 • modlitba

 • meditace

 • dechové cvičení v sedu, nebo lehu

 • Projekt se bezprostředně dotýká závažného tématu osamění jednotlivců ve společnosti a jejich postupného propadu osobnosti, pokud je člověk nějakým způsobem omezený ve vlastní fyzické aktivitě, nebo duševní síle a nemůže sám vyhledávat sociální kontakty a nadále podporovat svůj intelekt a duševní pocit pohody a radosti ze života. 

 • Setkávání s dobrovolníkem a poslech lidského hlasu napomáhá k uvolnění z psychického i fyzického stavu úzkosti a rozvíjení tématu společně sdílenými myšlenkami, obrátí klienta k pozitivním pohledům na další život. Pro zájemce o duchovní rozvoj chceme nabídnout i meditativní křesťanskou modlitbu růžence, nebo společnou meditaci. Dechové cvičení s vedením, může dobře posloužit klientům k uvolnění ze stavů úzkosti a odstranit bolestivá zablokovaná místa v těle.

Spolupráce :

se školami a firmami formou dobrovolné služby. Projekt počítá se zapojením mladých lidí (zejména studenti středních a vysokých škol), kteří by docházeli do domácnosti cílové skupiny.

Dojde tak k bezprostřední zkušenosti mladých lidí se stářím a nemohoucností, osamělostí a také s moudrostí a celoživotními zkušenostmi klientů, kterým přijdou číst knihu.

Vyhledávání dobrovolníků :

Pomocí inzerátů na školách, inzerátu uveřejněné na stránkách Duhové hvězdy, osobní kontakty, předpokládáme rovněž oslovit organizaci Hestia,

Vyhledávání klientů :

Formou spolupráce s domovy seniorů, s nemocnicemi, úřady sociálních služeb a neziskovými organizacemi. V současné době máme kontakty již s domovem Sue Ryder a se sdružením Život 90.

 

 

Časová osa realizace:

Projekt je plánovaný na území hlavního města Prahy. Projekt proběhne v několika fázích, přičemž předložená osa je vytyčená pro 1 rok.

 

První fáze: náběr dobrovolníků, oslovení cílové skupiny – první inzerce. V první fázi počítáme přibližně s cca 20 – 30 dobrovolníky. Dobrovolníci budou proškoleni – školení 2 x 4h v odpoledních hodinách.

Časové rozmezí: 2 měsíce (říjen – listopad).

 

Druhá fáze: pilotní fáze. Každý klient a dobrovolník bude mít svého koordinátora. První návštěvy koordinátorů v domácnostech cílové skupiny, seznámení s pravidly projektu. Vytipování potřeb klienta a nalezení vhodného dobrovolníka. Druhá návštěva v domácnosti klienta společně s koordinátorem a dobrovolníkem, další návštěvy jsou již k režii dobrovolníka a klienta. Pravidelné setkávání koordinátorů s dobrovolníky.

Časové rozmezí: 3 měsíce (prosinec – únor). Únor: hodnocení pilotní fáze projektu.

 

Třetí fáze: plný běh projektu, dle možností přijímání více dobrovolníků. Pokračují pravidelné schůzky koordinátorů s dobrovolníky. Průběžné hodnocení potřeb klientů.

Časové rozmezí: březen – neurčeno, dle zájmů klientů

 

Udržitelnost:

Z finančního hlediska je udržitelnost projektu dána především vysokým podílem dobrovolnické práce, snahou o minimalizaci nákladů (využívání knih klienta, využívání služeb veřejné knihovny, elektronicky dostupných knih).

 

Z hlediska povahy projektu se jedná o dlouhodobou pomoc klientům z cílové skupiny, která reaguje na jejich momentální potřeby. Vzhledem k demografické křivce obyvatelstva ČR a stále vyššímu sociálnímu tlaku na cílovou skupinu, očekáváme velký zájem o nabízené služby.

 

Rozpočet a případné spolufinancování projektu:

Použité finanční prostředky budou využity následujícím způsobem:

 • nákup 2 čteček elektronických knih;

 • školení dobrovolníků (pronájem místnosti, drobné občerstvení, příprava materiálů);

 • kancelářský materiál;

 

V současné době jednáme i s několika sponzory o financování projektu.